Html Tagları ve Özellikleri

TEMEL ELEMANLAR


Döküman tipi<HTML></HTML>(dosyanın başında ve sonunda)
Konu Başlığı<TITLE></TITLE>(başlık içerisinde olmalı)
Başlık<HEAD></HEAD>(tanımlayıcı bilgi, örneğin Konu Başlığı)
Gövde<BODY></BODY>(sayfanın geri kalan kısmı)

 

YAPISAL TANIMLAMALAR


Başlık<H?></H?>(6 seviye mevcuttur)
Başlık Ayarı<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?>
Bölme<DIV></DIV>
Bölme Ayarları<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>
Çift Tırnak<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>(genelde içerden yazılmış görünür)
Vurgulu<EM></EM>(genelde italik görünür)
Aşırı Vurgulu<STRONG></STRONG>(genelde koyu görünür)
Referans<CITE></CITE>(genelde italik görünür)
Kod<CODE></CODE>(genelde program çıktıları için kullanılır)
Örnek Çıkış<SAMP></SAMP>
Klavyeden Giriş<KBD></KBD>
Değişken<VAR></VAR>
Tanımlama<DFN></DFN>(yayğın kullanımı yoktur)
Yazar Adresi<ADDRESS></ADDRESS>
Geniş Font<BIG></BIG>
Ufak Font<SMALL></SMALL>

 

SUNU FORMATLAMA


Koyu<B></B>
Italik<I></I>
N3.0bAltçizgili<U></U>(yayğın kullanımı yoktur)
Strikeout<STRIKE></STRIKE>(yayğın kullanımı yoktur)
N3.0bStrikeout<S></S>(yayğın kullanımı yoktur)
Altyazı<SUB></SUB>
Üstyazı<SUP></SUP>
Yazı Makinası<TT></TT>(tek aralıklı yazılır)
Ön formatlı<PRE></PRE>(metin olduğu şekilde ğösterilir)
Genişlik<PRE WIDTH=?></PRE>(karakter cinsinden)
Ortalama<CENTER></CENTER>(metin ve grafik için)
N1.0Yanıp Sönme<BLINK></BLINK>
Punto<FONT SIZE=?></FONT>(1-7 arasındadır)
Punto Değiştirme<FONT SIZE=”+|-?”></FONT>
N1.0Temel Punto<BASEFONT SIZE=?>(1-7 arsında olup esas değeri 3 dür)
Font Rengi<FONT COLOR=”#$$$$$$”></FONT>
N3.0bFont Seçme<FONT FACE=”***”></FONT>
N3.0bÇ Kolonlu Metin<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>
N3.0bKolon Marjı<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>(değeri 10 pixel dir)
N3.0bKolon Genişliği<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>
N3.0bBoşluk<SPACER>
N3.0bBoşluk Tipi<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>
N3.0bBoşluk Boyutu<SPACER SIZE=?>
N3.0bBoşluk Derinliği<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>
N3.0bBoşluk Ayarları<SPACER ALIGN=left|right|center>

 

LINKLER VE GRAFıKLER


Herhangi Birşeye Link<A HREF=”URL”></A>
Hedefi Belli Link<A HREF=”URL#***”></A>(başka dökümanın içinde)
<A HREF=”#***”></A>(aynı dökümanın içinde)
N2.0Hedef Çerceve<A HREF=”URL” TARGET=”***| |_blank|_self|_parent|_top”></A>
Döküman içinde Hedef Belirleme<A NAME=”***”></A>
ılinti<A REL=”***”></A>(yayğın kullanımı yoktur)
Ters ılinti<A REV=”***”></A>(yayğın kullanımı yoktur)
Resim Gösterme<IMG SRC=”URL”>
Ayarlar<IMG SRC=”URL” ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>
N1.0Ayarlar<IMG SRC=”URL” ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>
Alternatif<IMG SRC=”URL” ALT=”***”>(Resim gösterilemiyor ise)
Imagemap<IMG SRC=”URL” ISMAP>(bir program gerektirir)
ıstemci Tarafında Imagemap<IMG SRC=”URL” USEMAP=”URL”>
Harita Tanımı<MAP NAME=”***”></MAP>
Harita Seçimi<AREA SHAPE=”RECT” COORDS=”,,,” HREF=”URL”|NOHREF>
Boyut<IMG SRC=”URL” WIDTH=? HEIGHT=?>(pixel cinsinden)
Bordür<IMG SRC=”URL” BORDER=?>(pixel cinsinden)
Çevre Boşluğu<IMG SRC=”URL” HSPACE=? VSPACE=?>(pixel cinsinden)
N1.0Düşük Çözünürlüklü Proxy<IMG SRC=”URL” LOWSRC=”URL”>
N1.1ıstemci tarafından Çekilme<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”?; URL=URL”>
N2.0Bütünleşik Obje<EMBED SRC=”URL”>(obje, sayfa içine yerleştirilir)
N2.0Obje Boyutu<EMBED SRC=”URL” WIDTH=? HEIGHT=?>

 

BÖLÜCÜLER


Paragraf<P></P>(Komutun kapatılması genelde gereksizdir)
Metin Ayarlama<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P>
Satır Başı<BR>(satır başına getirir)
Clear Textwrap<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>
Yatay Çizgi<HR>
Ayarlar<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>
Kalınlık<HR SIZE=?>(pixel cinsinden)
Genişlik<HR WIDTH=?>(pixel cinsinden)
N1.0Genişlik Yüzdesi<HR WIDTH=”%”>(sayfa genişliğinin yüzdesi)
ıçi Dolu Çizgi<HR NOSHADE>(3 boyutlu görünmez)
N1.0Satır Başı Yok<NOBR></NOBR>(satır basını engeller)
N1.0Kelime Bölme<WBR>(satır başı yapılması gereken yerde)

 

LıSTELER


Sırasız Liste<UL><LI></UL>(<LI> her liste elemanından önce)
Compact<UL COMPACT></UL>
Noktalı Tip<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>(bütün liste için)
<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>
Sıralı Liste<OL><LI></OL>(<LI> her liste elemanından önce)
Compact<OL COMPACT></OL>
Numaralı Tip<OL TYPE=A|a|I|i|1>(bütün liste için)
<LI TYPE=A|a|I|i|1>
Başlangıç Numarası<OL START=?>(bütün liste elemanları için)
<LI VALUE=?>
Tanım Listesi<DL><DT><DD></DL>(<DT>=terim, <DD>=tanım)
Compact<DL COMPACT></DL>
Menu Listesi<MENU><LI></MENU>(<LI> her liste elemanından önce)
Compact<MENU COMPACT></MENU>
Dizin Listesi<DIR><LI></DIR>(<LI> her liste elemanından önce)
Compact<DIR COMPACT></DIR>

 

ARKAPLAN VE RENKLER


Arkaplan<BODY BACKGROUND=”URL”>
Arkaplan Rengi<BODY BGCOLOR=”#$$$$$$”>(sıra kırmızı/yeşil/mavi)
Metin Rengi<BODY TEXT=”#$$$$$$”>
Link Rengi<BODY LINK=”#$$$$$$”>
Ziyaret Edilmiş Link<BODY VLINK=”#$$$$$$”>
Actif Link<BODY ALINK=”#$$$$$$”>

 

ÖZEL KARAKTERLER(hepsi küçük harf olmalıdır)


Özel Karakter&#?;(?, ISO 8859-1 kodudur)
<<
>>
&&
Tescilli Marka TM®
Copyright©
Non-Breaking Space 

 

TÜRKÇE KARAKTERLER


üüüüküçük harf noktalı u
ÜÜÜÜbüyük harf noktalı U
ööööküçük harf noktalı o
ÖÖöÖbüyük harf noktalı O
ğðğÐküçük harf yumuşak g
ğÐğÐbüyük harf yumuşak G
şþşþküçük harf çengelli s
şÞşÞbüyük harf çengelli S
ççççküçük harf çengelli c
ÇÇÇÇbüyük harf çengelli C
ıýıýküçük harf noktasız i
ıÝıÝbüyük harf noktalı I

 

FORMLAR


Form Tanımlama<FORM ACTION=”URL” METHOD=GET|POST></FORM>
N2.0Dosya Yükleme<FORM ENCTYPE=”multipart/form-data”></FORM>
Giriş Alanı<INPUT TYPE=”TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET”>
Alan ısmi<INPUT NAME=”***”>
Alan Değeri<INPUT VALUE=”***”>
ışaretli?<INPUT CHECKED>(Kutu ve yuvarlak)
Alan Boyutu<INPUT SIZE=?>(karakter cinsinden)
Max Uzunluk<INPUT MAXLENGTH=?>(karakter cinsinden)
Seçenek Listesi<SELECT></SELECT>
Liste ısmi<SELECT NAME=”***”></SELECT>
Seçenek Numarası<SELECT SIZE=?></SELECT>
Çoklu Seçenek<SELECT MULTIPLE>(birden fazla seçilebilir)
Opsiyon<OPTION>(seçilebilecek seçenekler)
Belirlenmiş Seçenek<OPTION SELECTED>
Giriş Kutusu Boyutu<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>
Kutu ısmi<TEXTAREA NAME=”***”></TEXTAREA>
N2.0Başa Dönen Metin<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>

 

TABLOLAR


Tablo Tanımlama<TABLE></TABLE>
Tablo Bordürü<table border=?></TABLE>
Hücre Boşluğu<TABLE CELLSPACING=?>
Hücre Aralıkları<TABLE CELLPADDING=?>
ıstenen Genişlik<TABLE WIDTH=?>(pixel cinsinden)
Genişlik Yüzdesi<TABLE WIDTH=”%”>(sayfa yüzdesi)
Tablo Satırı<TR></TR>
Ayarlar<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Tablo Hücresi<TD></TD>(tablo satırı içinde yer almalı)
Ayarlar<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Satır Başı Yok<TD NOWRAP>
Kaç Kolon üstüne<TD COLSPAN=?>
Kaç Satır Üstüne<TD ROWSPAN=?>
N1.1ıstenen Genişlik<TD WIDTH=?>(pixel cinsinden)
N1.1Genişlik Yüzdesi<TD WIDTH=”%”>(tablonun yüzdesi)
N3.0bHücre Rengi<TD BGCOLOR=”#$$$$$$”>
Tablo Başılğı<TH></TH>(koyu ve ortalanmış)
Ayarlar<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Satır Başı Yok<TH NOWRAP>
Kaç Kolon üstüne<TH COLSPAN=?>
Kaç Satır Üstüne<TH ROWSPAN=?>
N1.1ıstenen Genişlik<TH WIDTH=?>(pixel cinsinden)
N1.1Genişlik Yüzdesi<TH WIDTH=”%”>(tablo yüzdesi)
N3.0bHücre Rengi<TH BGCOLOR=”#$$$$$$”>
Table Caption<CAPTION></CAPTION>
Ayarlar<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>(Tablonun altında/üstünde)

 

ÇERCEVELER


N2.0Çerceve Dökümanı<FRAMESET></FRAMESET>(<BODY> yerine)
N2.0Satır Yüksekliği<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>(pixel veya yüzde olarak)
N2.0Satır Yüksekliği<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>(* = bağıl boyut)
N2.0Kolon Genişliği<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>(pixel veya yüzde)
N2.0Kolon Genişiliği<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>(* = bağıl boyut)
N3.0bBordür Genişliği<FRAMESET BORDER=?>
N3.0bBordürler<FRAMESET FRAMEBORDER=”yes|no”>
N3.0bBordür Rengi<FRAMESET BORDERCOLOR=”#$$$$$$”>
N2.0Çerçeve Tanımı<FRAME>(tek bir çerçevenin içeriği)
N2.0Dökümanı Gösterme<FRAME SRC=”URL”>
N2.0Çerçeve ısmi<FRAME NAME=”***”|_blank|_self| _parent|_top>
N2.0Marj Genişliği<FRAME MARGINWIDTH=?>(sol ve sağ marjlar)
N2.0Marj Yüksekliği<FRAME MARGINHEIGHT=?>(üst ve alt marjlar)
N2.0Scrollbar?<FRAME SCROLLING=”YES|NO|AUTO”>
N2.0Ebatlandırılamaz<FRAME NORESIZE>
N3.0bBordür<FRAME FRAMEBORDER=”yes|no”>
N3.0bBordür Rengi<FRAME BORDERCOLOR=”#$$$$$$”>
N2.0Bölünemez ıçerik<NOFRAMES></NOFRAMES>(frame desteklemeyen web tarayıcıları için)

 

JAVA


Applet<APPLET></APPLET>
Applet Dosya ısmi<APPLET CODE=”***”>
Parametereler<APPLET PARAM NAME=”***”>
Applet Yeri<APPLET CODEBASE=”URL”>
Applet Tanımlayıcısı<APPLET NAME=”***”>(sayfa içinde başka yerde referans verilebilmesi için)
Alternatif Metin<APPLET ALT=”***”>(Java desteklemeyen web tarayıcıları için)
Ayarlar<APPLET ALIGN=”LEFT|RIGHT|CENTER”>
Boyut<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>(pixel cinsinden)
Boşluklar<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>(pixel cinsinden)

 

DİĞER


Comment(web tarayıcısı tarafından gösterilmez)
HTML 3.2 Önsözü<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2//EN”>
Aranabilirlik<ISINDEX>(aranabilir indis belirler)
Prompt<ISINDEX PROMPT=”***”>(metin girişini sağlar)
Arama Başlatma<A HREF=”URL?***”></a>(? işareti kullanılır)
Dosyanın URL’si<BASE HREF=”URL”>(başlık içinde olmalıdır)
N2.0Temel Pencere ısmi<BASE TARGET=”***”>(başlık içinde olmalıdır)
ılinti<LINK REV=”***” REL=”***” HREF=”URL”>(başlık içinde olmalıdır)
Meta Bilgi<META>(başlık içinde olmalıdır)
Stil Sayfası<STYLE></STYLE>(yayğın kullanımı yok)
Scripts<SCRIPT></SCRIPT>(yayğın kullanımı yok)